نقدی بر رویه اداره ثبت علائم تجاری

هر کسی در حوزه حقوق مالکیت فکری کار کرده باشد می داند که کیفیت ساختار، عملکرد و رویه اداره های زیر مجموعه سازمان مالکیت معنوی از جمله اداره ثبت علائم تجاری، همواره در حال بهتر شدن بوده و هست. با این حال، در کمال تعجب سال هاست رویه ای اشتباه در اداره ثبت علائم [...]